ગુરુવાર, 26 જુલાઈ, 2012


                           VOTE OF THANKS


We would like to thank  Mr.Rakesh patel,nava nadisar primary school ,ta :godhra who has given a special guidence to create our cluster’s blog.The full credit goes to him.
Once again we are thankfull to  him.
                                                                       Thank you  
                                                                  -Ranpur crc cluster
                                                                    lunawada

બુધવાર, 25 જુલાઈ, 2012

શાળાઓની યાદી:-


સીઆરસી રાણપુર કેન્દ્રની શાળાઓની યાદી.      તાલુકો –લુણાવાડા જી.-પંચમહાલ

·       ધોરણ ૧ થી ૮ ની શાળાઓ:

       1. રાણપુર પ્રાથમિક શાળા , રાણપુર
       2. નવાગામ પ્રાથમિક શાળા , નવાગામ

·       ધોરણ ૧ થી ૫ ની શાળાઓ:

1.    નાડા પ્રાથમિક શાળા , નાડા
2.    ખાંટ ફળિયા વર્ગ  પ્રાથમિક શાળા , ખાંટ ફળિયા
3.    વાડી પ્રાથમિક શાળા , વાડી
4.    તક્તાજીના પાલ્લા પ્રાથમિક શાળા , તક્તાજીના પાલ્લા
5.    ગોલાના પાલ્લા પ્રાથમિક શાળા , ગોલાના પાલ્લા
6.    નાયક ફળિયા વર્ગ પ્રાથમિક શાળા ,  તકતાજીના પાલ્લા
7.    ડામોરની મુવાડી પ્રાથમિક શાળા , ડામોરની મુવાડી


       
  રાણપુર સીઆરસી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
રાણ્રપુર પગારકેંદ્ર આપનુ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે........