શાળાઓ ની યાદી


·       ધોરણ ૧ થી ૮ ની શાળાઓ:

       1. રાણપુર પ્રાથમિક શાળા , રાણપુર
       2. નવાગામ પ્રાથમિક શાળા , નવાગામ

·       ધોરણ ૧ થી ૫ ની શાળાઓ:

1.    નાડા પ્રાથમિક શાળા , નાડા
2.    ખાંટ ફળિયા વર્ગ  પ્રાથમિક શાળા , ખાંટ ફળિયા
3.    વાડી પ્રાથમિક શાળા , વાડી
4.    તક્તાજીના પાલ્લા પ્રાથમિક શાળા , તક્તાજીના પાલ્લા
5.    ગોલાના પાલ્લા પ્રાથમિક શાળા , ગોલાના પાલ્લા
6.    નાયક ફળિયા વર્ગ પ્રાથમિક શાળા , તકતાજીના પાલ્લા
7.    ડામોરની મુવાડી પ્રાથમિક શાળા , ડામોરની મુવાડી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

રાણ્રપુર પગારકેંદ્ર આપનુ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે........